Smluvní podmínky pro registraci uživatelů služeb poskytovaných společností MP House

1. Úvod

Společnost MP House, a. s., se sídlem na adrese Praha 4, Branická 514/140, PSČ: 147 00, IČO: 28218221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6493 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem či spoluprovozovatelem řady internetových serverů. Server je vždy uveden níže v těchto smluvních podmínkách (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů jednotlivých níže uvedených služeb při registraci v rámci internetového či telekomunikační rozhraní. V rámci Podmínek není rozhodné, zda se Uživatel přihlásil na server přes internetové či telekomunikační rozhraní.

3. Seznam serverů

Tyto Podmínky se uplatní při registraci na tento server:

  • Pornac.cz
(společně dále v těchto Podmínkách jako „Server“).

4. Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Pro plné využití služeb Serverů má Uživatel zájem vytvořit si uživatelský účet a ten využívat za těchto stanovených podmínek, jakož i za zvláštních podmínek pro využití jednotlivých Serverů.
4.2. Uživatelský účet je tvořen uživatelským jménem a přístupovým heslem.
4.3. V rámci registrace je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem.

5. Následky porušení povinností Uživatele

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty, jejichž uživatelské jméno vzbuzuje pohoršení a/nebo je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem či právy Provozovatele a/nebo třetích osob, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Zvláštní podmínky Serverů mohou stanovit další oprávnění k výmazu uživatelských účtů.
5.2. Provozovatel si dále vyhrazuje právo vymazat uživatelské účty Uživatelů, kterými jsou porušovány Podmínky a/nebo smluvní podmínky jednotlivých Serverů a/nebo platné právní předpisy, dobré mravy, veřejný pořádek či práva Provozovatele a/nebo třetích osob.

6. Zpracování osobních údajů

6.1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a navazujících místně příslušných zákonů.
6.2. Pro registraci Uživatele na Serverech je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména adresné údaje).
6.3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při plnění smlouvy, na jejímž základě Provozovatel poskytuje službu registrace na Serverech, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů.
6.4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 6.2. a 6.3 Podmínek dle konkrétního účelu pro ochranu oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob (např. zájem na bezpečném fungování služby) dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.
6.5. Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Na poskytování služeb jednotlivých Serverů se použijí dále jejich zvláštní smluvní podmínky. Ustanovení smluvních podmínek jednotlivých Serverů mají před ustanoveními těchto Podmínek přednost.
7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Serverů či služeb na Serverech či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Uživatel tímto přijímá tyto podmínky.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění